Využitie energie vodného toku na výrobu elektrickej energie

Princíp výroby energie z vody

Vodná elektráreň využíva energiu vodného toku (potenciálnu a kinetickú) na výrobu elektrickej energie. Vodná elektráreň je obvykle súčasťou vodného diela, to pozostáva zo stavebného a strojného zariadenia, ktoré je potrebné na využitie vodnej energie v určitom úseku vodného toku a jej premenu na mechanickú energiu. Účelom vodného diela je s maximálnou možnou účinnosťou zužitkovať kinetickú alebo potenciálnu energiu vody na premenu najskôr vo vodnom motore na mechanickú energiu, a potom v generátore na elektrickú energiu.

vodna-energia-2

Minimálny vplyv na životné prostredie

Človek svojou činnosťou vplýva na životné prostredie. Tak isto aj výstavba a prevádzka vodných elektrární spôsobuje zmeny životného prostredia. Malé vodné elektrárne spôsobujú len veľmi malé zásahy do životného prostredia. Ide hlavne o migráciu vodných živočíchov, čo však nie je problém vyriešiť vybudovaním biokoridorov, a o hlučnosť prevádzky. Väčší problém nastáva pri veľkých vodných elektrárňach s akumulačnou nádržou. Najväčším zásahom do životného prostredia je záber veľkej plochy pôdy. V okolí akumulačnej nádrže nastáva zmena klimatických podmienok, zvýšenie vlhkosti a čiastočné vyrovnávanie teplôt. Ostatné negatívne vplyvy sa dajú vyriešiť pomocou technologicko – ekologických opatrení.

Vodné elektrárne majú oproti iným zdrojom elektrickej energie malý negatívny vplyv na životné prostredie, preto je výhodné zvýšiť využívanie hydroenergetického potenciálu vodnými elektrárňami.

Pozitívne vplyvy vodných elektrární na životné prostredie prevyšujú nad negatívnymi vplyvmi. Vodné elektrárne sú bezodpadovým zdrojom elektrickej energie, vodu nespotrebúvajú ale len využijú jej energiu a neprodukujú žiadne emisie. Vodná energia je primárny energetický zdroj, teda nie je závislý na aktuálnej cene na trhu. Najväčším kladným vplyvom vodných elektrární na životné prostredie je náhrada elektrickej energie za zdroje podstatne viac znečisťujúce životné prostredie. Na 1 MWh elektrickej energie vyrobenej v tepelnej elektrárni teba spotrebovať 1,1 až 1,5 tony uhlia. Pri tom sa vyprodukuje veľa škodlivín. Tiež životnosť tepelnej elektrárne je nižšia ako životnosť vodnej elektrárne, ktorá dosahuje aj vyše 100 rokov.

Naša spoločnosť už spolupracovala na viacerých projektoch výstavby malých vodných elektrární, preto Vám môžeme ponúknuť spoluprácu aj v tomto prípade.
(Zdroj informácií: www.oze.stuba.sk)

Nemáte jasnú predstavu? Poradíme vám.

Nájdime spolu efektívnejšie riešenie pre vás. Namiešame vám vhodnú kombináciu 4 základných zdrojov energie: slnka, vody, zeme a vetra. Pomôžeme s financovaním.