Bioplyn, bioplynové stanice a splyňovacie stanice

Elektrická energia z bioplynu

Bioplyn je výsledkom látkovej výmeny metánových baktérií. Dochádza k nej, keď baktérie rozkladajú biomasu. Bežne sa dnes bioplyn získava v čističkách odpadových vôd, v poľnohospodárskych podnikoch, na skládkach odpadu…

Bioplyn sa najčastejšie spaľuje v kogeneračných jednotkách (v princípe je to motor), ktoré transformujú jeho energiu na elektrickú energiu.

bioplyn-4

Vedľajším produktom pri výrobe je tepelná energia. Takto vyrobenú elektrinu a teplo je ideálne minúť priamo výrobcom, no je možné ju tiež dodávať do distribučnej siete. Bioplyn je možné využiť tiež ako pohonnú látku, respektíve aj ako náhradu zemného plynu.

Na to, aby tento systém fungoval maximálne efektívne je potrebné, jeho návrh odvíjať od objemu spotrebovateľnej energie. Prebytky energií nie sú žiadúce s ohľadom na vysoké náklady pre ich ďalšiu distribúciu do vzdialených lokalít. Ďalším riešením spotrebovania prebytkov môže byť napríklad výstavba skleníkov, ktoré umožňujú predĺžiť pestovateľskú sezónu.

Princíp fungovania bioplynovej stanice

Základom efektívneho fungovania bioplynovej stanice je dostatok organickej vstupnej suroviny (hnoj, senáž, štiepka, siláž, zelené rastliny, odpad z pekárskej, ale i poľnohospodárskej či živočíšnej výroby)
V prípravnej nádrži sa pripravuje vstupná surovina, zabezpečuje sa jej vhodné zloženie pre rozkladné procesy metánových baktérií.

Vo fermentore (uzavretá nádoba) prebiehajú rozkladné procesy baktérií, výsledným produktom je bioplyn. Tento proces je veľmi citlivý a vyžaduje si veľkú starostlivosť, aby výsledný bioplyn mal čo najlepšie zloženie pre efektívny proces spaľovania.

Hotový bioplyn sa odčerpáva a uskladňuje v plynovom zásobníku.

Ďalej vstupuje do kogeneračnej jednotky, v ktorej sa mení na elektrickú energiu a teplo.

Vo fermentore vznikajú pri procese tuhé aj kvapalné suroviny (digestát). Tieto sú od seba oddelené v separátore. Ďalšie využitie vzniknutého digestátu je hlavne v poľnohospodárstve ako prírodné hnojivo, prípadne je možné z tuhej suroviny vyrobiť peletové palivo vhodné do vykurovacích kotlov.

Splyňovacia stanica

Splyňovanie je endotermický proces – termochemická premena tuhého respektíve kvapalného materiálu v reaktore na horľavý plyn.
V dnešnej dobe tento proces prechádza rôznymi inováciami a tým sa mu otvára úplne nová cesta do budúcnosti.

V prípade, že vidíte vo svojej činnosti priestor pre využitie týchto technológií radi Vám na základe našich skúseností a skúseností odborníkov z tohto odvetvia, navrhneme systém, ktorý bude pre Vás optimalizovaný a maximálne efektívny.

Nemáte jasnú predstavu? Poradíme vám.

Nájdime spolu efektívnejšie riešenie pre vás. Namiešame vám vhodnú kombináciu 4 základných zdrojov energie: slnka, vody, zeme a vetra. Pomôžeme s financovaním.